The Lighthouse

Szkoła Języków Obcych w Wyszkowie

Centralna 10, Wyszków

tel. 796 770 067

info@thelighthouse.com.pl

Kursy

Cennik

Półkolonie 2021/22

Kontakt

Login

REGULAMIN KONKURSU „PUMPKIN FESTIVAL”

 1. Organizatorem konkursu jest firma The Lighthouse Joanna Podgórska z siedzibą w Warszawie (01-460), ul. Górczewska 200c/185 i w Wyszkowie (07-200), ul. Centralna 10, info@thelighthouse.com.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pumpkin Festival” zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com na stronie „The Lighthouse”, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/thelighthousewyszkow/
 3. Konkurs trwa od godz. 17:00 dnia 30.10.2021 r. do godz. 12:00 dnia 06.11.2021 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06.11.2021r. o godz. 15:00
 5. Nagrodą za pierwsze miejsce jest bon na grupowy kurs języka angielskiego o wartości 1000 zł do wykorzystania w szkole The Lighthouse w roku szkolnym 2022/2023. Nagrodą za drugie  i trzecie miejsce są książki anglojęzyczne i upominki niespodzianki.
 6. W konkursie mogą brać udział jedynie rodzice dzieci w wieku 2-18 lat. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina.
 7. Zadanie konkursowe jest następujące: ozdobione dynie (technika dowolna: malowanie, wyklejanie, rzeźbienie, wycinanie itp.) przynosimy do szkoły językowej the Lighthouse przy ul. Centralnej 10 w Wyszkowie do dnia 30.10.2021r do godz. 15.00. Zdjęcia prac zostaną opublikowane na fanpage organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/thelighthousewyszkow/10.2021 o godzinie 17.00. Wygrywają prace, których zdjęcia uzyskają najwięcej polubień do czasu zakończenia konkursu, tj. do godz. 15:00 dnia 06.11.2021 r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia natomiast dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, będą przetwarzane przez Organizatora w celu przekazania nagrody Zwycięzcy.
 10. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
 14. Bonu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.
 16. Regulamin wchodzi w życie 23.10.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej organizatora thelighthouse.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:

Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia do konkursu organizowanego przez The Lighthouse Joanna Podgórska z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 200c/185 oraz w Wyszkowie ul. Centralna 10, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) The Lighthouse podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym konkursem:


1) Administratorem danych osobowych jest The Lighthouse Joanna Podgórska, ul Górczewska 200c/185 oraz Wyszków ul. Centralna 10, REGON 14250897, NIP 7621897088, info@thelighthouse.com.pl.


2) Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w konkursie, do którego dokona on zgłoszenia. Podstawą jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


3) Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestnika swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

a) dostawcy usług informatycznych;

b) podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego;

c) podmioty świadczące usługi księgowe;

d) podmioty świadczące usługi marketingowe;

e) podmioty współpracujące przy organizacji konkursu.


4) Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą Uczestnika być przekazywane do tego kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UEUSA i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.


5) Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.


6) Dane osobowe Uczestnika zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania konkursu.


7) Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do żądania kopii danych;

f) prawo do przeniesienia danych osobowych;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


8) w związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres The Lighthouse Joanna Podgórska, ul. Centralna 10, 07-200 Wyszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@thelighthouse.com.pl


10) podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie.